Thông tin công khai
Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Nông năm 2021 11/10/2021

Nhằm bổ sung đủ về số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đảm bảo năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đúng tiêu chuẩn ngạch công chức. Ngày 13 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 715KH-UBND về tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Nông năm 2021.

Quy định mức thu phí trong công tác an toàn thực phẩm 27/08/2021

Ngày 05/8/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 67/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2021.

Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới 27/08/2021

Ngày 25 tháng 02 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 259/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 26/08/2021

Để đẩy mạnh liên kết trong các khâu từ khai thác tài nguyên, nhiên liệu, nguyên liệu đến sản xuất, phân phối, tiêu dùng và thải bỏ; chú trọng sửa chữa, bảo dưỡng và bảo trì, tái sử dụng và tái chế trong các công đoạn của vòng đời sản phẩm; coi trọng đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường, cải tiến thiết bị, quy trình quản lý nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhiên liệu, nguyên liệu, giảm thiểu phát sinh chất thải.

Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu hàng chủ lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 26/08/2021

Để thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa; nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm hàng hóa nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên các thị trường xuất khẩu. Hình thành và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh trên thị trường quốc tế. Ngày 25 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu hàng chủ lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1302/QĐ-UBND.

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Sở Công Thương 23/08/2021

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Sở Công Thương

Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 23/08/2021

Để hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp của tỉnh tìm kiếm đối tác, thúc đẩy cơ hội trao đổi, mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ; khuyến khích phát triển sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh, có khả năng thâm nhập, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và tạo thị phần ổn định trên thị trường.

Kết quả 03 năm thực hiện các quy định Luật tiếp cận thông tin của Sở Công Thương Đắk Nông 03/08/2021

Thực hiện Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ đã được Lãnh đạo Sở Công Thương quan tâm chỉ đạo, phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Sở Công Thương đã kịp thời ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân giúp việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, minh bạch, thuận lợi cho công dân và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, cụ thể:

Liên kết web
..