LÃNH ĐẠO SỞ (22/04/2020)

BAN GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐẮK NÔNG

 

 

 Ông Lê Văn Thị - Giám đốc Sở

ĐT: 0913 639 893

Email: thilv.sct@daknong.gov.vn

*Tóm tắt quá trình công tác:

8/1985–3/1986

Cán bộ phòng Nông lâm nghiệp thuộc Ủy ban kế hoạch tỉnh Đắk Lắk

4/1986–10/1994

Cán bộ Ban kế hoạch, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đắk R’lấp

11/1994-7/1996

Phó phòng Tài chính –Kế hoạch huyện Đắk R’lấp

8/1996-8/2001

Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư huyện Đắk R’lấp

9/2001-5/2004

Trưởng phòng Kinh tế huyện Đắk R’lấp

6/2004 – 6/2011

Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Đắk R’ lấp

6/2011-11/2019

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp

11/2019 – nay

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông.

* Nhiệm vụ đảm nhiệm

- Lãnh đạo, chỉ đạo chung và toàn diện mọi hoạt động của Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm trước Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về mọi hoạt động của cơ quan trong lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.

- Giữ mối liên hệ công tác vói Bộ Công Thương, các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đông nhân dân tỉnh, Uy ban nhân dân tỉnh và các Sở, Ban, Ngành, địa phương trong tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

+ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án đầu tư phát triển ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh;

+ Quản lý nhà nước về thương mại;

+ Tố chức bộ máy, công tác cán bộ;

+ Tài chính của cơ quan;

+ An ninh, trật tự, quốc phòng; thanh niên; dân chủ cơ sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; Thi đua khen thưởng, kỷ luật.

+ Công tác kiếm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngành;

+ Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác của các phòng: Quản lý thương mại và Văn phòng Sở.Chỉ đạo, điều hành công việc đã phân công cho các Phó Giám đốc Sở khi cần thiết.

 

Ông Phạm Tường Độ - Phó Giám đốc Sở

ĐT: 0913 411 437

Email:dopt.sct@daknong.gov.vn

*Tóm tắt quá trình công tác:

01/2004 - 8/2004

Phó Bí thư huyện Ủy, Đại biểu HĐND, Quyền Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

8/2004- 11/2010

Phó Bí thư huyện, Chủ tịch UBND huyện,  Ủy, Đại biểu HĐND huyện Krông Nô, Đại biểu HĐND tỉnh khóa 1 tỉnh Đắk Nông

01/2011 - 01/2013

Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

01/2013 - 01/2018

Phó Giám đốc, Kiêm Chi cục trưởng chi cục Quản lý trường tỉnh Đắk Nông

01/2018 - Đến nay

Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

* Nhiệm vụ đảm nhiệm

- Làm nhiệm vụ Phó giám đốc Thường trực, thay mặt Giám đốc chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của cơ quan khi Giám đốc Sở đi vắng hoặc ủy quyền.

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành xử lý công việc các lĩnh vực:

+ Công tác quản lý Nhà nước về ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ - kỹ thuật trong lĩnh vực ngành công thương;

+ Công tác Quản lý nhà nước về an toàn (bao gồm: An toàn trong khai thác mỏ, chế biến khoáng sản; an toàn sử dụng vật liệu no công nghiệp; an toàn máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc quản lý của ngành công thương; an toàn thực phấm; an toàn điện...);

+ Công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghịêp.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác của các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý công nghiệp; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

- Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác khi Giám đốc giao hoặc ủy quyền.

 

Ông Võ Công Tuấn- Phó Giám đốc Sở

ĐT: 0914 329 295

Email:tuanvc.sct@daknong.gov.vn

*Tóm tắt quá trình công tác:

01/1998- 12/2003

Chuyên viên phòng Quản lý năng lượng, Sở Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

01/2004–9/2005

Phó trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công nghiệp tỉnh Đắk Nông.

10/2005-3/2008

Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công nghiệp tỉnh Đắk Nông.

4/2008-11//2019

Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông.

11/2019 – Đến nay

Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

* Nhiệm vụ đảm nhiệm

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành xử lý công việc các lĩnh vực:

+ Quản lý Nhà nước về năng lượng;

+ Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo;

+ Công tác thanh tra;

+ Công tác Pháp chế;

- Trực tiếp, chỉ đạo, điều hành công tác các phòng: Quản lý Năng lượng, Thanh tra Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao hoặc ủy quyền.

Các Phó Giám đôc Sở, theo lĩnh vực được Giám đốc Sở phân công, ủy quyền chủ động chỉ đạo, xử lý, giải quyết công việc theo chức trách nhiệm vụ được giao; điều hành toàn bộ hoạt động của cơ quan khi Giám đốc ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực được phân công, đồng thời có trách nhiệm báo cáo Giám đốc biết trong phiên họp giao ban định kỳ về kết quả công tác được phân công, ủy quyền. Đối vói những vấn đề khấn cấp, có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều người thì phải báo cáo kịp thời cho Giám đốc biết đế được chỉ đạo và thực hiện.

 

 

VP

Lượt xem:  370 Bản in Quay lại

Liên kết web