LÃNH ĐẠO SỞ (22/04/2020)

                                                         BAN GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐẮK NÔNG

 

 

Ông Nguyễn Bá Út

Giám đốc Sở Công Thương

 

 

 

 

Ông Võ Công Tuấn

Phó Giám đốc Sở Công Thương

 

Bà Dương Thị Quỳnh Mai

Phó Giám đốc Sở Công Thương

 

 

1. Ông Nguyễn Bá Út – Giám đốc Sở:

a) Chịu trách nhiệm tất cả các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương; điều hành chung các hoạt động của Sở Công Thương; phân công, ủy quyền, điều phối hoạt động để các Phó Giám đốc Sở thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

b) Chủ tài khoản của Sở Công Thương.

c) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản khác trong lĩnh vực được giao phụ trách; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

d) Trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực công tác:

- Kế hoạch, quy hoạch, chủ trương phát triển ngành, lĩnh vực; chương trình, dự án, đề án; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở Công Thương.

- Công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghiề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Công tác quốc phòng, an ninh trật tự, dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, văn hóa, thanh niên, kết nghĩa, trang thông tin điện tử Sở Công Thương.

- Công tác tài chính, quản lý tài sản; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Công Thương.  

- Cơ khí; luyện kim; công nghiệp điện tử; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng thông thường); hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công tác quản lý an toàn đối ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương (trừ công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện; an toàn điện); công nghiệp môi trường; an toàn thực phẩm; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công; quản lý cụm công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; sản xuất và tiêu dùng bền vững; quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa.

đ) Giữ mối liên hệ công tác với Bộ Công Thương, các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ban, ngành, địa phương.

e) Làm người phát ngôn của Sở Công Thương; xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

g) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo đơn vị: Văn phòng; Phòng Quản lý công nghiệp.

h) Chỉ đạo, điều hành công việc đã phân công cho các Phó Giám đốc Sở.

i) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp giấy phép, văn bằng, chứng chỉ thuộc lĩnh vực được giao phụ trách theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Ông Võ Công Tuấn – Phó Giám đốc Sở:

a) Được ủy quyền chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của Sở Công Thương khi Giám đốc vắng mặt.

b) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành xử lý các nhiệm vụ, lĩnh vực:

- Điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện; an toàn điện.

- Khuyến công (trừ công tác quản lý nhà nước về khuyến công).

- Xúc tiến thương mại (trừ công tác quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại).

c) Giữ mối liên hệ công tác với các Sở, ban, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực được phân công, phụ trách, theo dõi.

d) Làm người phát ngôn của Sở Công Thương khi được cấp có thẩm quyền giao; xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

đ) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo đơn vị: Phòng Quản lý năng lượng; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

e) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản khác trong lĩnh vực được giao phụ trách; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

g) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp giấy phép, văn bằng, chứng chỉ thuộc lĩnh vực được giao phụ trách theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở.

3. Bà Dương Thị Quỳnh Mai – Phó Giám đốc Sở:

a) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành xử lý các nhiệm vụ, lĩnh vực:

- Hoạt động thương mại và lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh; dịch vụ thương mại; xuất khẩu, nhập khẩu; thương mại biên giới; thương mại điện tử và kinh tế số; xúc tiến thương mại; quản lý cạnh tranh; quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phòng vệ thương mại; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý thị trường; hội nhập kinh tế quốc tế.

- Công tác thanh tra; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác pháp chế.

b) Giữ mối liên hệ công tác với các Sở, ban, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực được phân công, phụ trách, theo dõi.

c) Làm người phát ngôn của Sở Công Thương khi được cấp có thẩm quyền giao; xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

d) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo đơn vị: Thanh tra Sở; Phòng Quản lý thương mại.

đ) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản khác trong lĩnh vực được giao phụ trách; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

e) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp giấy phép, văn bằng, chứng chỉ thuộc lĩnh vực được giao phụ trách theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở.

 

                                                     -------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP

Lượt xem:  20,744 Bản in Quay lại

Liên kết web