Quá trình hình thành & PT

Quá trình hình thành và phát triển của Sở Công Thương

08/04/2019

Tên đơn vị: Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

 

I. THÔNG TIN CHUNG

Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông được thành lập tại Quyết định số 429/QĐ-UBND, ngày 27/3/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông trên cơ sở hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại - Du lịch theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ.

1. Đặc điểm, tình hình

- Tên đơn vị: Sở Công Thương

- Địa điểm trụ sở chính: Đường Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

- Điện thoại: 0261 2216 943 - fax: 0261 3544 325.

– Email:sct@daknong.gov.vn.

- Địa chỉ trang thông tin điện tử: sct.daknong.gov.vn.

Thực hiện Quyết định số 1877/QĐ-UBND, ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt đề án đổi mới sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Công Thương theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; về cơ cấu tổ chức gồm có:

+ Ban lãnh đạo: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc;

+ Các phòng chức năng giúp việc: 05 phòng, gồm:

Văn phòng, Phòng Quản lý Năng lượng, Phòng Quản lý Công nghiệp, Phòng Quản lý Thương mại và Thanh tra Sở.

+ Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

+ Có 01 đảng bộ và 03 chi bộ trực thuộc; các đoàn thể: Công đoàn, Chi Đoàn Thanh niên.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh; hội nhập kinh tế; quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn; các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy Đắk Nông, UBND tỉnh Đắk Nông và sự phối hợp của các Sở, ngành liên quan; năng lực, phẩm chất, đạo đức và truyền thống đoàn kết tốt, với tinh thần làm việc trách nhiệm cao của CBCCVC.

Với những kết quả đạt được nêu trên, Sở Công thương Đắk Nông được UBND tỉnh đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2015

Cờ thi đua xuất sắc

QĐ 619/QĐ-UBND, của UBND tinh, ngày 25/4/2016 tặng Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cụm, khối năm 2015.

2017

Cờ thi đua xuất sắc

Quyết định so 392/QĐ-CTUBND, ngày 22/3/2018, v/v tặng thường Cờ thi đua UBND tỉnh năm 2017.

2018

Cờ thi đua xuất sắc

Quyết định số 715/QĐ-TTg, ngày 14/6/2018, cùa Thủ tướng Chính phủ (đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện, nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của tỉnh Đắk Nông).

 

- Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2015

Bằng khen

Quyết định số 1178/QĐ-UBND, cùa UBND tỉnh Đắk Nông, ngày 10/8/2015 đã có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2015.

Bằng khen

Quyết định số 14582/QĐ-BCT, ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương về việc tặng thường Bằng khen (Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua thực hiện vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh và các nhiêm vu công tác khác năm 2015)

2016

Bằng khen

Quyết định số 726/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Đắk Nông, ngày 12/5/2016, về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Công Thương.

2017

Bằng khen

Quyết định số 4119/QĐ-BCT, 31/10/2017 của Bộ Công Thương về tặng thưởng Bằng khen

2018

Bằng khen

Quyết định số 08/QĐ-BCĐ389, ngày 17/4/2019 của Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2019

Bằng khen

Quyết định số 1890/QĐ-UBND, ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc tặng thưởng bằng khen nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập tỉnh (01/01/2004 -01/01/2019).

Bằng khen

Quyết định số 2854/QĐ-BCT, 19/09/2019 của Bộ Công Thương về tặng thưởng Bằng khen.

2020

Bằng khen

Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đã có thành tích thực hiện xuất sắc cải cách hành chính giai đoạn 2011-2021

2021

Bằng khen

Quyết định số 499/QĐ-UBND, ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc khen thưởng thành tích năm 2020

 


 

Liên kết web