Kết quả 03 năm thực hiện các quy định Luật tiếp cận thông tin của Sở Công Thương Đắk Nông (03/08/2021)
Thực hiện Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ đã được Lãnh đạo Sở Công Thương quan tâm chỉ đạo, phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Sở Công Thương đã kịp thời ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân giúp việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, minh bạch, thuận lợi cho công dân và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Về công khai các thông tin ngành: Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân; nội quy, quy chế do cơ quan; phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở; chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan; Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước… các thông tin quy định được công khai tại Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ.

- Về cung cấp thông tin theo yêu cầu, cung cấp thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện: Việc cấp thông tin theo yêu cầu, cung cấp thông tin công dân được Sở Công Thương rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của các thông tin trước khi cung cấp, rà soát theo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 của Quốc Hội; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều của Luật bảo vệ bí mật nhà nước; các văn bản của Ban Chỉ đạo Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 83/QĐ-SCT ngày 03/7/2018 về Quy chế cung cấp thông tin công dân của Sở Công Thương. Phân công Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở Công Thương triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Qua đó việc cung cấp thông tin được Sở Công Thương tổ chức chặt chẽ tránh lộ lọt bí mật nhà nước.

- Về bố trí đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp cận thông tin: Sở Công Thương đã bố trí đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết cho việc cung cấp thông tin cho công dân; Ban hành và niêm yết công khai Nội quy và quy chế tiếp công dân; Quy chế cung cấp thông tin công dân tại Sở Công Thương theo đúng quy định.

- Việc bố trí bộ phận hoặc cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin của Sở Công Thương quy định như sau: Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở là đầu mối cung cấp thông tin theo yêu cầu, các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra; ban hành quy chế cung cấp thông tin thuộc trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan mình.

- Việc ban hành và công bố, công khai Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin: Sở Công thương đã ban hành Quy chế cung cấp thông tin công dân của Sở Công Thương. Qua đó niêm yết tại cơ quan và trên trang thông tin điện tử để tổ chức cá nhân, biết và liên hệ được cung cấp thông tin một cách kịp thời.

- Trang thông tin điện tử của Sở bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu thường xuyên thực hiện hoạt động duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu. Chủ động lập, cập nhật, công khai danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện, tố chức xây dựng chuyên mục về tiếp cận thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo quy định của Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thường xuyên rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức đảm bảo điều kiện cho Trang thông tin điện tử hoạt động có hiệu quả, nhằm đảm bảo an toàn trong trao đổi thông tin, tài liệu bí mật nhà nước trên mạng Internet, sử dụng máy vi tính.

- Việc lập, cập nhật danh mục thông tin được công khai và danh mục thông tin công dân được tiếp cân có điều kiện: Đối với thông tin được công khai theo Điều 17 Luật Tiếp cân thông tin, chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận Phiếu xác nhận kết quả rà soát, kiểm tra tính bí mật của thông tin, phân loại thông tin theo đơn vị chủ trì tạo ra thông tin, Văn phòng Sở cập nhật danh mục thông tin phải được công khai trên chuyên mục về tiếp cận thông tin thuộc Trang thông tin điện tử Sở Công Thương. Danh mục được công khai gồm tên, số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm tạo ra văn bản, hồ sơ tài liệu; hình thức công khai; thời điểm, thời hạn công khai thông tin (nếu có).

- Việc thực hiện các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin: Khi có cá nhân là người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin, Sở Công Thương bố trí cán bộ công chức hướng dẫn, giải thích giúp đỡ người khuyết tật gặp khó khăn trong việc điền Phiếu, Ký phiếu yêu cầu…

- Về chi phí tiếp cận thông tin: Sở Công Thương đã niêm yết tại cơ quan và đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở về Thông tư số 46/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin để tổ chức, công dân được biết.

Sở Công Thương đã tổ chức công khai đầy đủ, kịp thời các thông tin theo quy định phải công khai thuộc phạm vi quản lý của Sở thông qua các hình thức như: Công bố tại cuộc họp của cơ quan, niêm yết tại trụ sở làm việc, thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan, đưa lên Trang thông tin điện tử của Sở.      

Minh Lâm


 

Minh Lâm

Lượt xem:  292 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web