Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019
Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019 (23/07/2019)

           Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác cải cách hành chính tại Sở Công Thương tiếp tục được Lãnh đạo cơ quan quan tâm chỉ đạo thực hiện; việc ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác Cải cách hành chính kịp thời tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức; hồ sơ của tổ chức, công dân được giải quyết trước và đúng hạn, không có hồ sơ bị chậm trễ; cán bộ, công chức, viên chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị được chặt chẽ, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ. Chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác Cải cách hành chính được thực hiện kịp thời đúng quy định. Cơ bản hoàn thành nhiệm Cải cách hành chính được đề ra trong kế hoạch. Cụ thể, hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công là 2822 hồ sơ; Trong đó, đúng hạn 2692 hồ sơ; trước hạn 130 hồ sơ; không có hồ sơ trễ hạn; Sở Công Thương không nhận được phản ánh, kiến nghị đối với quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông Số 01 đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Để góp phần đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2019, Sở Công Thương đã đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ như sau:

1. Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương đẩy mạnh triển khai công tác cải cách hành chính theo kế hoạch đề ra trong năm 2019.

2. Nâng cao chất lượng và đảm bảo tiến độ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật góp phần hoàn thiện thể chế tại địa phương. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, lập danh danh mục và đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế ở địa phương.

3. Công bố, công khai kịp thời các thủ tục hành chính; cập nhật thủ tục hành chính lên Trang thông tin điện tử. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

4. Cử công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

5. Triển khai đúng lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế được giao so với năm 2015.

6. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

7. Xây dựng và triển khai có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Triển khai ISO điện tử, tăng số lượng thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông.

Chi tiết tại: 146/BC-SCT ngày 24/5/2019

Đ.T.L - VP

Lượt xem:  93 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
82,669
Trong ngày: 52
Trong tháng: 3,936
Trong năm: 3,936