Sở Công Thương đạt 03 năm liền dẫn đầu trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Sở Công Thương đạt 03 năm liền dẫn đầu trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (14/06/2019)
Thực hiện Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020;

Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình số 14-CTr/TU ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2016; Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2017; Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2018; Sở Công Thương ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2016, năm 2017 và năm 2018. Nội dung các kế hoạch có đầy đủ 6 nội dung CCHC trên các lĩnh vực theo chương trình CCHC của Chính phủ, của tỉnh quy định, chi tiết có kết quả đầu ra, mốc thời gian hoàn thành, bố trí kinh phí thực hiện, như: Kính phí hoạt động Trang thông tin điện tử, phụ cấp công chức đầu mối kiểm soát TTHC, công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã ban hành đầy đủ các văn bản triển khai, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác CCHC tại đơn vị theo các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác CCHC của UBND tỉnh và các ngành có liên quan; chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, với nhiệm vụ trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường xây dựng, tạo lập môi trường kinh doanh, triển khai kịp thời các cơ chế chính sách của ngành Công Thương thật sự thông thoáng, công khai minh bạch và thuận lợi nhằm thu hút sự tham gia đầu tư, sản xuất kinh doanh của mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh; tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đến kết quả cuối cùng với thời gian nhanh nhất nhằm xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh, đầu tư thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động; xây dựng tổ chức bộ máy Sở Công Thương “Liêm chính, kiến tạo, hành động, hiệu quả”.

Công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thường xuyên đưa các tin bài về cải cách hành chính, quy trình thực hiện thủ tục hành chính, nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và hành vi hành chính; số điện thoại của thủ trưởng cơ quan, đường dây nóng. Bản tin Công Thương tiếp tục thực hiện đăng tải thông tin hoạt động của ngành Công Thương trên các số bản tin phát hành. Ngoài ra, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác cải cách hành chính đã được Lãnh đạo Sở thường xuyên đăng tải trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản iOffice, thông tin tuyên truyền, quán triệt trong các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt đảng, đoàn thể.

1. Về cải cách thể chế: Hàng tháng, Sở Công Thương thực hiện lập danh mục về tình hình triển khai, cập nhật mới các văn bản QPPL do Trung ương và địa phương ban hành. Tham gia góp ý đầy đủ kịp thời dự thảo văn bản QPPL theo yêu cầu của các đơn vị chủ trì soạn thảo. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của mình để kịp thời trình UBND tỉnh ban hành văn bản mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và thực tế tại địa phương. Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Về cải cách thủ tục hành chính: Sau khi Bộ Công Thương công bố TTHC, Sở Công Thương chọn những TTHC cấp tỉnh, huyện, xã để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại địa phương. Sau đó, Sở Công Thương tiến hành cụ thể hóa quy định thủ tục hành chính với quy trình ISO, quy định cơ chế một cửa, một cửa liên thông thành quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong nội bộ của cơ quan.  Niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc của cơ quan, đăng tải lên Trang thông tin điện tử và Bản tin công thương của Sở. Chỉ đạo công chức làm việc tại Bộ phận một cửa phối hợp với công chức các phòng chuyên môn giải quyết TTHC theo đúng trình tự và thời hạn quy định. Thường xuyên sửa đổi quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho phù hợp quy định hiện hành. Rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC theo đúng yêu cầu của UBND tỉnh. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, thường xuyên lắng nghe ý kiến, tiếp nhận phản hồi của tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC đúng hạn.

3. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Sở Công Thương đã ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Sở; xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ cơ sở và phối hợp tốt với các đơn vị có liên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị thông qua cuộc họp giao ban định kỳ. Thực hiện phân cấp tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý cán bộ, công chức đúng quy định hiện hành.

Đã hoàn thành đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

4. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

Đã xây dựng hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của tổ chức hành chính thuộc Sở Công Thương. Tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức đúng quy định. Cơ quan luôn tạo điều kiện, khuyến khích công chức tự học tập để nâng cao kiến thức, trình độ và năng lực công tác. Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác định kỳ theo quy định.

5. Về cải cách tài chính công:

Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đúng quy định. Xây dựng, cập nhật, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ. Có phương án tiết kiệm chi ngân sách đối với dự toán được giao. Chấp hành lập dự toán và báo cáo quyết toán theo đúng quy định.

6. Về hiện đại hóa hành chính: Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được quan tâm đầu tư, mua sắm, bổ sung, cơ bản đáp ứng yêu cầu làm việc của đội ngũ công chức, viên chức. Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước được tăng cường, như: Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; phần mềm hành chính công; phần mềm quản lý điều hành văn bản iOffice; trang thông tin điện tử, hộp thư công vụ; chữ ký số; trang bị màn hình thông báo lịch công tác, máy chủ vận hành eOffice  để chỉ đạo, điều hành, phục vụ công tác quản lý tại cơ quan. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến đúng yêu cầu của UBND tỉnh. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008: được duy trì và thường xuyên áp dụng đối với hoạt động của cơ quan.

Đánh giá chung

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính tại Sở Công Thương đã được Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành quan tâm nên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC kịp thời, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức. Hồ sơ của tổ chức, công dân được giải quyết trước và đúng hạn, không có hồ sơ bị chậm trễ; cán bộ, công chức, viên chức luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tích cực trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh trên các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của ngành; sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị được chặt chẽ, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ. Sắp xếp bộ máy bên trong và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, tinh giản biên chế theo kế hoạch. Triển khai có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin. Công tác báo cáo kết quả CCHC được thực hiện kịp thời đúng quy định. Hoàn thành nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch đề ra.

Chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương các năm qua:

- Năm 2016: Đạt loại Tốt (theo Quyết định số 196a/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông).

- Năm 2017: Đạt loại Xuất sắc (theo Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông).

- Năm 2018: Đạt nhóm I (theo Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông).

Để cải cách hành chính đạt hiệu quả, thời gian đến chúng ta cần thực hiện tốt một số giải pháp:

Một là, ban hành và triển khai có hiệu quả kế hoạch CCHC có đầy đủ nội dung CCHC trên các lĩnh vực theo chương trình CCHC của Chính phủ, của tỉnh quy định. Tuyên truyền nội dung về cải cách hành chính. Tổng kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm để làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn tiếp theo.

Hai là, nâng cao chất lượng và đảm bảo tiến độ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, theo dõi thi hành pháp luật, lập danh danh mục và đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế ở địa phương.

Ba là, thường xuyên rà soát, đánh giá TTHC, công bố, công khai, cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bốn là, tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở theo phê duyệt của tỉnh, theo định hướng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Bố trí công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định tại Công văn số 1205-CV/TU ngày 10/10/2018 của Tỉnh ủy. Triển khai đúng lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế được giao so với năm 2015. Thường xuyên rà soát đánh giá việc thực hiện quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Tổ chức hội nghị CBCCVC hàng năm theo đúng quy định của pháp luật.

Năm là, cơ cấu ngạch công chức theo bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm được phê duyệt. Cử công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tham gia các kỳ thi nâng ngạch theo quy định. Thực hiện chế độ chính sách, quản lý, sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm CBCCVC đúng tiêu chuẩn quy định.

Sáu là, tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP 07/10/2013 của Chính phủ; thực hiện cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Bảy là, xây dựng và triển khai có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tăng số lượng thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; triển khai áp dụng ISO 9001:2015, ISO điện tử theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông./.

Nguyễn Văn Mỹ - VP SCT

Lượt xem:  103 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
82,634
Trong ngày: 17
Trong tháng: 3,901
Trong năm: 3,901