CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính Sở Công Thương năm 2020 16/11/2020

Thông qua phần mềm quản lý văn bản, họp giao ban, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo, quán triệt kế hoạch cải cách hành chính đến các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể CBCCVC biết để triển khai thực hiện.

Cải cách thể chế Sở Công Thương năm 2020 16/11/2020

Công tác xây dựng pháp luật Năm 2020 (tính tới ngày 15/11/2020), Sở Công Thương đã kiểm tra 12 văn bản quy phạm pháp luật do ngành tham mưu còn hiệu lực, thông qua hoạt động kiểm tra, đã phát hiện 02 văn bản không còn phù hợp với các quy định có liên quan của Trung ương và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể:

Ứng dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính 11/11/2020

Niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (100% số TTHC được công khai/công bố), mức phí, lệ phí, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân về thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, Trang thông tin điện tử Sở Công Thương, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông. Ban hành văn bản thông báo công khai quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết TTHC và danh sách công chức có liên quan đến việc chỉ đạo, tham gia giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Tất cả các TTHC được niêm yết đang còn hiệu lực thi hành, có nội dung phù hợp với quy định và công bố hiện hành.

Kết quả 04 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 tại Sở Công Thương. 20/10/2020

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính tại Sở Công Thương đã được Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành quan tâm nên đã đạt được những kết quả tích cực. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC kịp thời, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức. Hồ sơ của tổ chức, công dân được giải quyết trước và đúng hạn, không có hồ sơ bị chậm trễ; cán bộ, công chức, viên chức luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tích cực trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh trên các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của ngành; sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị được chặt chẽ, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ. Sắp xếp bộ máy bên trong và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, tinh giản biên chế theo kế hoạch. Triển khai có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin. Công tác báo cáo kết quả CCHC được thực hiện kịp thời đúng quy định. Hoàn thành nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch đề ra.

Quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 15/04/2020

Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nghị định này không điều chỉnh việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (chỉ số PAPI) năm 2020 của ngành Công Thương 21/02/2020

Ngày 19/02/2020, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (chỉ số PAPI) năm 2020 của ngành Công Thương

Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh Đắk Nông năm 2020 19/02/2020

Ngày 10/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ký Quyết định số 46/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) của tỉnh Đắk Nông năm 2020 cụ thể là:

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính 07/02/2020

Ngày 26/12/2019, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (sau đây gọi tắt là Quy định).

Quy định về thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương 06/02/2020

Ngày 10/12/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 40/2019/TT-BCT hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương.

Liên kết web