CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thể Cuộc thi viết “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức” năm 2021 17/05/2021

Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-SNV ngày 25/3/2021 của Sở Nội vụ về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức” năm 2021; Quyết định số 98/QĐ-SNV ngày 28/4/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc Thành lập Ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức” năm 2021 (sau đây gọi là Ban Tổ chức), Ban Tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021. 26/04/2021

Ngày 23/04/2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 304/KH-UBND về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021.

Kế hoạch về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Công Thương năm 2021 04/01/2021

Ngày 25/12/2020, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch 49/KH-SCT ngày 25/12/2020 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Công Thương năm 2021.

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính Sở Công Thương năm 2020 16/11/2020

Thông qua phần mềm quản lý văn bản, họp giao ban, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo, quán triệt kế hoạch cải cách hành chính đến các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể CBCCVC biết để triển khai thực hiện.

Cải cách thể chế Sở Công Thương năm 2020 16/11/2020

Công tác xây dựng pháp luật Năm 2020 (tính tới ngày 15/11/2020), Sở Công Thương đã kiểm tra 12 văn bản quy phạm pháp luật do ngành tham mưu còn hiệu lực, thông qua hoạt động kiểm tra, đã phát hiện 02 văn bản không còn phù hợp với các quy định có liên quan của Trung ương và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể:

Ứng dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính 11/11/2020

Niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (100% số TTHC được công khai/công bố), mức phí, lệ phí, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân về thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, Trang thông tin điện tử Sở Công Thương, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông. Ban hành văn bản thông báo công khai quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết TTHC và danh sách công chức có liên quan đến việc chỉ đạo, tham gia giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Tất cả các TTHC được niêm yết đang còn hiệu lực thi hành, có nội dung phù hợp với quy định và công bố hiện hành.

Kết quả 04 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 tại Sở Công Thương. 20/10/2020

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính tại Sở Công Thương đã được Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành quan tâm nên đã đạt được những kết quả tích cực. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC kịp thời, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức. Hồ sơ của tổ chức, công dân được giải quyết trước và đúng hạn, không có hồ sơ bị chậm trễ; cán bộ, công chức, viên chức luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tích cực trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh trên các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của ngành; sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị được chặt chẽ, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ. Sắp xếp bộ máy bên trong và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, tinh giản biên chế theo kế hoạch. Triển khai có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin. Công tác báo cáo kết quả CCHC được thực hiện kịp thời đúng quy định. Hoàn thành nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch đề ra.

Quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 15/04/2020

Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nghị định này không điều chỉnh việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Liên kết web
..