Quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại giai đoạn 2020-2025 (05/05/2020)

                Căn cứ Quy định số 18-Qđi/TU ngày 27/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về phân cấp quản lý cán bộ; Hướng dẫn số 19-HD/BTC ngày 14/9/2016 và Hướng dẫn số 20-HD/BTC ngày 10/3/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đắk Nông về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khoá IX), Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (Khoá XI), Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương; Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông;

            Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đắk Nông giai đoạn 2020-2025 (có danh sách kèm theo).

Chi tiết tại đây: QĐ 26; Danh sách kèm theo

 

 

N.V.M-VP

Lượt xem:  402 Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Liên kết web