Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 của ngành công thương tỉnh Đắk Nông (04/04/2023)
Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương năm 2023, đảm bảo hoàn thành tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí số 17.8 về tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-SCT ngày 23/3/2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 của ngành công thương tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, phấn đấu đến năm cuối năm 2023 có thêm 01 xã đạt tiêu chí số 4 về điện; có thêm 03 xã có chợ đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 01 xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Duy trì 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của ngành công thương tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc tiêu chí số 17.8.

Đề đạt được các tiêu chí trên, Sở Công Thương đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đối với từng tiêu chí cụ thể, như:

1. Tiêu chí số 4 về điện:

Tiếp tục phối hợp UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa rà soát, đánh giá hiện trạng lưới điện trên địa bàn tỉnh, tham mưu đề xuất đầu tư lưới điện tại các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Phối hợp với Văn phòng điều phối Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện nhằm hoàn thiện tiêu chí số 4 theo Kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Nông.

Chỉ đạo Công ty Điện lực Đắk Nông tuyên truyền, hướng dẫn, xem xét hỗ trợ nhân công kỹ thuật để hỗ trợ người dân cải tạo lưới điện sau công tơ để đảm bảo an toàn, kỹ thuật theo quy định.

Phối hợp với Công ty Điện lực Đắk Nông lồng ghép đầu tư lưới điện tại các thôn buôn để phấn đấu đạt tiêu chí số 4 về điện theo kế hoạch.

2. Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền của các ngành, đoàn thể và các tổ chức quần chúng để nhân dân thấy rõ lợi ích và trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc triển khai thực hiện phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn đạt tiêu chí theo quy định; huy động đóng góp công sức của nhân dân để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, đồng thời huy động các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trên cơ sở lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu, các chương trình, dự án khác đang triển khai ở nông thôn và có cơ chế khuyến khích mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.  

Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình, hướng dẫn việc triển khai đầu tư, xây dựng, nâng cấp mở rộng cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn tại các xã đăng ký đạt chuẩn theo tiêu chí số 7.

3. Tiêu chí số 17.8 về tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về lĩnh vực an toàn thực phẩm của ngành Công Thương đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện kịp thời.

Tiếp tục rà soát, nắm tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương để phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý  an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương; Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Thu Hương_VP

Lượt xem:  315 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web