Kết quả triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2019.
Kết quả triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2019. (12/07/2019)
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh và sự định hướng của Thanh tra Bộ Công Thương, Thanh tra tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại Sở Công Thương đã đạt một số kết quả như: Các cuộc thanh tra, kiểm tra đã triển khai đảm bảo đúng theo kế hoạch; công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định; công tác PCTN và các giải pháp phòng ngừa sai phạm, tiêu cực như tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với công tác thi đua, khen thưởng, công khai minh bạch trong hoạt động, cải cách hành chính, minh bạch tài sản, thu nhập,… nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác PCTN, ngăn ngừa các hành vi tham nhũng. Một số kết quả điển hình trong 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

                Về công tác thanh tra, kiểm tra: Luôn bám sát sự chỉ đạo của Thanh tra Bộ Công Thương, Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở đã chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019, trong đó tập trung vào lĩnh vực hoạt động: Vật liệu nổ công nghiệp; quản lý chợ; kinh doanh thuốc lá, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, Hoạt động điện lực, An toàn đập, Hóa chất, An toàn thực phẩm. Trong 6 tháng đầu năm, đã tiến hành 02 cuộc kiểm tra tại 13 đơn vị thuộc các lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và hoạt động hóa chất. Qua công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện 03 đơn vị vi phạm (02 đơn vị vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, 01 đơn vị vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu), xử phạt vi phạm hành chính 01  với số tiền 750.000 đồng, thu hồi 01 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất đối với 01 đơn vị  và  đình chỉ hoạt động sang chiết, kinh doanh hóa chất đối với 01 đơn vị.

                Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo: Nhận thức được sâu sắc vị trí, vai trò của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong hoạt động của cơ quan, giải quyết tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Vì vậy, Sở Công Thương đã quan tâm chú trọng đến công tác này, đã tham mưu tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, cụ thể như: Bố trí phòng tiếp dân tại Thanh tra Sở, ban hành và niêm yết công khai nội quy, quy chế tiếp công dân tại trụ sở làm việc, thông báo lịch tiếp dân hàng tháng trên Trang thông tin điện tử của Sở, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ tham gia tiếp công dân thường xuyên vào các ngày trong tuần, Giám đốc sở tiếp công dân vào mỗi tháng hai lần; Chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực quản lý; chú ý khắc phục những mặt yếu kém để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực dể phát sinh khiếu kiện như: chợ, điện, vật liệu nổ công nghiệp… để giải quyết kịp thời đúng quy định, không để phát sinh điểm nóng. Tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; chủ động giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để kéo dài, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, điểm nóng.

             Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã tiếp nhận 05 đơn (01 đơn tố cáo, 04 đơn đơn kiến nghị, phản ánh), trong đó: 03 đơn thuộc thẩm quyền , 02 đơn không thuộc thẩm. Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực như: việc đề nghị di dời đường dây điện, hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, chợ. Kết kiểm tra, xác minh, giải quyết 03 đơn thuộc thẩm quyền và chuyển 02 đơn không thuộc thẩm quyền đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Hiện tại, không có vụ việc chưa giải quyết hoặc đang trong quá trình giải quyết.

             Về công tác phòng, chống tham nhũng: Đây là lĩnh vực công tác luôn được Sở đặc biệt chú trọng quan tâm với mục tiêu coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, lấy phòng ngừa là chính. Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác PCTN, Giám đốc Sở đã ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019, trong đó đã chỉ đạo các phòng, đơn vi trực thuộc tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã được tham mưu triển khai tích cực, nhiều lĩnh vực triển khai thực hiện có kết quả; thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị và thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hàng năm; tài sản công được quản lý, sử dụng theo quy định; các khoản chi tiêu đúng quy định, cho nên trong thời gian qua, tại Sở Công Thương không có vụ việc tham nhũng nào xảy ra phải xử lý.

           Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã chú trọng trong tác chỉ đạo xây dựng lực lượng thanh tra như: Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất đạo đức đối với đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra; thường xuyên quan tâm cử cán bộ làm công tác thanh tra tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, quản lý nhà nước nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kết quả: trong 06 tháng đầu năm 2019, đã cử 01 cán bộ học Nghiệp vụ thanh tra viên chính, 01 cán bộ học nghiệp vụ Thanh tra viên do Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức.

          Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019, Sở Công Thương xác định: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã đề ra và tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất nếu có phát sinh. Thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng các quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019. Giám sát chặt chẽ và duy trì công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với việc thực hiện các quy chế trong đó chú trọng Quy chế chi tiêu nội bộ và các lĩnh vực công tác dễ phát sinh tham nhũng trong cơ quan và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

NGuyễn Thị Bích Vân - TTr Sở

Lượt xem:  67 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
83,103
Trong ngày: 107
Trong tháng: 4,370
Trong năm: 4,370