PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông 18/03/2021

Ngày 09/3/2021, Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 13/KH-SCT về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Theo đó, với mục đích là nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), trọng tâm là Luật PCTN năm 2018 và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương; Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông về công tác PCTN. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Thủ trưởng đơn vị trong công tác PCTN; Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành về công tác đấu tranh PCTN. Cụ thể tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp:

Một số kết quả qua 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ tại Sở Công Thương 08/06/2020

Ngày 23/3/2020, Thanh tra tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 209/TTr-P1, về sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; qua một năm triển khai thực hiện, một số kết quả đạt được tại Sở Công Thương như sau:

Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 27/03/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Đắk Nông về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Ngày 13/3/2020, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 21/KH-SCT về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020, cụ thể:

Kế hoạch phòng chống tham nhũng của tỉnh Đắk Nông năm 2020 06/03/2020

Ngày 26/02/2020, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND thực hiện công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2020.

NHÌN TỪ ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP 04/11/2019

Ngày 01/7/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Nghị định quy định gồm 11 chương, 89 điều, bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019.

GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỆ “THAM NHŨNG VẶT” 03/10/2019

Tham nhũng được xác định là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ, làm suy yếu hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước; tương tự, hậu quả “tham nhũng vặt” cũng gây ra sự sút giảm uy tín của Đảng, mất mát lòng tin của nhân dân với Đảng, đe dọa sự vững bền của chế độ… Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp thiết, nặng nề của Đảng, Nhà nước và toàn dân.

Liên kết web