PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” 31/08/2021

Ngày 20/8/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" kèm đề thi và mẫu bài dự thi. Sở Công Thương thông tin Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” để mọi người tham gia.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 31/08/2021

Thực hiện Chương trình số 12-CTr/ĐUK ngày 10/8/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngày 26/8/2021, Đảng ủy Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 09-KH/ĐU để triển khai thực hiện.

Triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 24/08/2021

Thực hiện Công văn số 4092/UBND-NCKSTT, ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư, ngày 23/8/2021, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 1178/SCT-TTr về việc triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” trong giai đoạn 2021-2025 của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông 23/08/2021

Thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 31/05/2021

Thực hiện Công văn số 281/UBND-NCKSTT ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN);

Thông báo về việc niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. 20/04/2021

Ngày 20/4/2021 Sở Công Thương ban hành Thông báo số 06/TB-SCT về việc niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu.

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông 18/03/2021

Ngày 09/3/2021, Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 13/KH-SCT về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Theo đó, với mục đích là nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), trọng tâm là Luật PCTN năm 2018 và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương; Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông về công tác PCTN. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Thủ trưởng đơn vị trong công tác PCTN; Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành về công tác đấu tranh PCTN. Cụ thể tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp:

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Liên kết web
..