Một số kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2020 (16/12/2020)

           Dưới lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự định hướng của Thanh tra Bộ Công Thương, Thanh tra tỉnh, trong năm 2020, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Sở Công Thương đã đạt được những kết quả nhất định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cuộc thanh tra, kiểm tra được triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ theo thời gian theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định, không để đơn thư tồn đọng; thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, ngăn ngừa các hành vi tham nhũng. Một số kết quả điển hình trong năm 2020 như sau:

          - Công tác thanh tra, kiểm tra: Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 01/QĐ-SCT ngày 03/01/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm 2020; Quyết định số 02/QĐ-SCT ngày 03/01/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020; Quyết định số 64/QĐ-SCT ngày 24/6/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020. Kết quả trong năm 2020, Sở Công Thương đã tổ chức 07 cuộc thanh tra, kiểm tra (06 cuộc theo kế hoạch và 01 cuộc đột xuất) tại 46 đơn vị thuộc các lĩnh vực: Phòng, chống tham nhũng, An toàn đập, hồ chứa thủy điện, Kinh doanh xăng dầu, Hóa chất, Hợp đồng mẫu, Vật liệu nổ công nghiệp. Qua thanh tra, kiểm tra, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót tại và hướng dẫn để đơn vị khắc phục, hoàn thiện, đồng thời xử lý vi phạm 02 đơn vị vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu với số tiền là 97.694.419 đồng. Ngoài việc xử lý vi phạm hành chính, qua công tác thanh, kiểm tra đã lồng ghép tuyên truyền một số nội dung văn bản có liên quan cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nắm để tuân thủ đúng quy định pháp luật.

           - Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các đơn thư đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, tồn đọng, kéo dài. Trong năm 2020, đã tiếp 01 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh; Tiếp nhận tiếp nhận 11 đơn/09 vụ việc, trong đó 07 đơn/05 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết; 04/04 vụ không thuộc thẩm quyền giải quyết. Nội dung đơn thư chủ yếu là các kiến nghị, phản ánh về việc như: Hồ chứa thủy điện gây ngập úng, việc nổ mìn khai thác đá không đảm bảo an toàn, đề nghị cấp điện, kiểm tra công tơ điện, việc xây dựng chợ, việc gia nhầm hàng khi mua hàng qua mạng. Kết quả: đã kiểm tra, xác minh, giải quyết 07 đơn/05 vụ việc thuộc thẩm quyền; trả lời, hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 04 đơn/04 vụ việc không thuộc thẩm quyền.

          - Công tác phòng, chống tham nhũng: Căn cứ Luật PCTN và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN, Sở Công Thương đã ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện như: Kế hoạch số 21/KH-SCT ngày 13/3/2020 về công tác PCTN năm 2020; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kế hoạch số 47/KH-SCT ngày 07/12/2020 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN năm 2021”. Trong đó, đã chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các giải pháp phòng ngừa sai phạm, tiêu cực như tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với công tác thi đua, khen thưởng, công khai minh bạch trong hoạt động, cải cách hành chính…nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác PCTN, ngăn ngừa các hành vi tham nhũng. Trong thời gian qua, Sở Công Thương chưa phát hiện trường hợp vi phạm về tham nhũng hay có dấu hiệu tham nhũng.

         Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2021, Sở Công Thương sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; tập trung làm tốt công tác tiếp dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; vận động, phát huy tinh thần dân chủ của cán bộ, công chức, tham gia giám sát mọi hoạt động và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, phát hiện ngăn chặn kịp thời những sai phạm trong nội bộ cơ quan.  

 

B.V-TTr

Lượt xem:  116 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web