Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 Untitled

 

 

hinhso.jpg

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Lịch sử hình thành và phát triển Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

 

        Thực hiện Nghị quyết số 22/20003/QH11 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 26/12/2003, về việc điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Đắk Lắk, chia tỉnh Đắk Lắk thành 2 tỉnh là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông. Theo đó, ngày 01/01/2004 Sở Công nghiệp được thành lập tại Quyết định số 06/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Đắk Nông.

Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 27 tháng 3 năm 2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 424/QĐ-UBND, về việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 27 tháng 3 năm 2008, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 429/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Công Nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch, đổi tên thành Sở Công Thương và từ đó Sở Công Thương nhận nhiệm vụ quản lý ngành công thương của tỉnh và đi vào hoạt động  kể từ ngày 01/4/2008.

Ngày 28 tháng 5 năm 2008 Liên bộ Công Thương - Nội vụ đã ban hành Thông tư số 07/2008/TTLT-BCT-BNV, về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Trên cơ sở đó, ngày 17 tháng 7 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 936/QĐ-UBND, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông. Theo đó, ngày 15/9/2008, Giám đốc Sở Công Thương ban hành Quyết định số 599/QĐ-SCT về việc thành lập các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở theo cơ cấu tổ chức mới tại; đồng thời, tiến hành bố trí sắp xếp tổ chức nhân sự; bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền theo cơ cấu tổ chức mới; ban hành quy chế làm việc của Sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Sở và đi vào hoạt động theo cơ cấu tổ chức mới từ ngày 01/10/2008.

  Với vị trí, chức năng, nhiệm vụ mới của Sở Công thương: Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí); hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hoá trên thị trường tỉnh; xuất khẩu; nhập khẩu; thương mại biên giới ; quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại; kiểm soát độc quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn; các hoạt động khuyến công; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Theo cơ cấu tổ chức mới của Sở Công thương gốm có 7 phòng và 3 đơn vị trực thuộc là: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp; Trung tâm xúc tiến thương mại và Du lịch; Chi cục Quản lý thị trường.

 Tuy nhiên, ngày 08 tháng 7 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và Du lịch tỉnh Đắk Nông trên cơ sở Trung tâm Xúc tiến thương mại - Du lịch thuộc Sở Công Thương. Ngày 15/12/2008 Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp đầu tiên chính thức công bố Quyết định nhân sự và cơ cấu tổ chức của Trung tâm này và trực thuộc UBND tỉnh quản lý.

Qua một thời gian hoạt động, sau đó trung tâm này được chuyển giao nguyên trạng về trực thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Nông và đồi tên thành Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông.

Ngày 27/12/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1990/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, trên cơ sở chia tách nhiệm từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư. (Lĩnh vực Xúc tiến thương mại chuyển về Sở Công Thương, lĩnh vực xúc tiến du lịch chuyển về Sở Văn Hóa thể thao và du lịch).