Phổ biến Pháp luật
Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Công Thương Đắk Nông trong năm 2020 30/12/2020

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một nhiệm vụ quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Việc tuyên truyền PBGDPL là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng gắn liền hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân, vì vậy trong thời gian qua cấp ủy đảng, lãnh đạo Sở đã quan tâm, chỉ đạo từng bước đưa công tác PBGDPL đi vào nề nếp, có hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý của Sở.

Quy định mới về xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 19/08/2020

Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Sửa đổi một số nội dung về quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình, cây trồng trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. 30/07/2020

Ngày 21/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Trưởng Bộ Nội vụ ban hành 29/04/2020

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký và ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Liên kết web