Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
7
7
8
8
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4
Cải cách hành chínhChủ Nhật, Ngày 30/12/2018, 10:45

Hiệu quả của việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Ngày 27/9/2016 Sở Công Thương ban hành Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan; sau khi có sự thay đổi Lãnh đạo cơ quan, Sở Công Thương đã kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ, đồng thời, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Sở Công Thương.

Năm 2018, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Công Thương tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị các văn bản của Đảng, Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; một số văn bản đã được tuyên truyền, phổ biến: Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, Đề án số 05-ĐA/TU ngày 05/7/2018 của Tỉnh ủy đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ tỉnh Đắk Nông; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” …; hình thức phổ biến: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; họp giao ban; phần mềm quản lý văn bản iOffice; sinh hoạt đảng, đoàn thể. Chủ yếu tập trung tuyên truyền, phổ biến một số nội dung: Mục đích, yêu cầu của việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và của CBCCVC trong việc thực hiện dân chủ; những việc phải công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết; những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến; những việc cán bộ, công chức, viên chức kiểm tra, giám sát; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc đối với công dân, tổ chức.

  Hình ảnh Hội nghị CBCCVC năm 2019

Những việc đã công khai để CBCC biết

- Các văn bản của Chính phủ, Bộ Công Thương, các cơ quan Trung ương, văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và văn bản của các Sở, ban, ngành liên quan đến phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương; các Quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án công tác chuyên môn của Sở; nội quy, quy chế của cơ quan (Quy chế làm việc; Quy chế thực hiện dân chủ; Quy chế chi tiêu nội bộ).

- Kết quả công tác: tuyển dụng; đào tạo, bồi dưỡng công chức; nâng ngạch công chức; nâng lương; điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm; kết quả đánh giá xếp loại công chức, viên chức; khen thưởng; kỷ luật; thôi việc; chế độ nghỉ hưu; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật; kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan, đơn vị; tình hình thực hiện thu, chi NSNN năm 2018 và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019; kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở Công Thương (theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII).

- Trong năm 2018, cơ quan không có tiêu cực, tham nhũng, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ.

Những việc đã được cán bộ, công chức tham gia ý kiến

- Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch,
quy hoạch, đề án do Sở Công Thương chủ trì soạn thảo và các cơ quan chủ trì soạn thảo gửi lấy kiến Sở Công Thương.

- Dự thảo Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2018; dự thảo Phát động thi đua năm 2018; dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2018; dự thảo Kế hoạch công tác kiểm soát TTHC năm 2018; Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2018; dự thảo Kế hoạch công tác CCHC năm 2018; dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm vụ chuyên môn năm 2017 và phương hướng công tác trọng tâm năm 2018; dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ; dự thảo báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2017.

- Kết quả giải quyết chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của CBCCVC như: Bổ nhiệm, nâng ngạch, nâng lương, nghỉ hưu, đào tạo, bồi dưỡng, thôi việc, nghỉ phép, công tác phí …

Những việc được được cán bộ, công chức, viên chức giám sát,
kiểm tra

Thông qua cuộc họp kiểm điểm đảng viên, đánh giá phân loại công chức viên chức năm 2018 và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; công chức, viên chức đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kế hoạch công tác năm 2018 của cơ quan, đơn vị, sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan, đơn vị; thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Thực hiện dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan

- Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo Ban biên tập Trang thông tin điện tử chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở công khai đầy đủ, kịp thời thông tin trên Trang thông tin điện tử, tại trụ sở cơ quan. Cụ thể:

          + Đăng tải chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương, danh sách CBCCVC thuộc Sở trên Trang thông tin điện tử. Công khai số điện thoại của Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và công chức, viên chức để công dân, tổ chức biết liên hệ công tác.

          + Thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương (100% số TTHC được công khai/công bố), quy trình giải quyết TTHC, mức phí, lệ phí, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân về thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, Trang thông tin điện tử Sở Công Thương, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông. Tất cả các TTHC được niêm yết đang còn hiệu lực thi hành, có nội dung phù hợp với quy định và công bố hiện hành.

+ Ban hành văn bản thông báo đến người dân và doanh nghiệp về việc công khai quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết TTHC và danh sách công chức có liên quan đến việc chỉ đạo, tham gia giải quyết TTHC thuộc chức năng giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông.

- Lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã có mối quan hệ tốt với cơ quan, đơn vị cấp trên, các Sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị cấp dưới.

- Thông qua các cuộc họp giao ban, hoạt động của Hội đồng thẩm định kết quả hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cơ quan; Lãnh đạo Sở Công Thương đã kiểm tra, giám sát được các nhiệm vụ đã giao, phân cấp, thực hiện rà soát, đối chiếu các nhiệm vụ do Bộ Công Thương, UBND tỉnh giao.

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại: Công văn số 470/UBND-TH ngày 24/01/2017 về việc triển khai thực hiện một số vấn đề xã hội còn bức xúc theo kết quả thăm dò dư luận xã hội; Công văn số 1808/UBND-NC ngày 11/4/2017 về việc xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc. Giám đốc Sở Công Thương đã yêu cầu Ban lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, thủ trưởng các đơn vị cần tiên phong, gương mẫu trong công việc, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương lãnh đạo, quản lý điều hành; lấy việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công tác làm căn cứ để phân loại công chức, viên chức hàng năm; kiểm điểm, đề xuất xử lý kỷ luật đối với những công chức, viên chức không chấp hành quy định của pháp luật. Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và đề xuất hình thức xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Đẩy mạnh hoạt động thanh tra hành chính, phát hiện và xử lý theo quy định đối với công chức, viên chức vi phạm, đồng thời đề xuất hình thức xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm trong công việc.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Sở Công Thương đã ban hành quy chế tiếp công dân, thực hiện tiếp công dân thường xuyên tại phòng làm việc Thanh tra Sở Công Thương. Giám đốc Sở tiếp công dân theo định kỳ vào ngày 10 và ngày 20 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo liền kề) và tiếp đột xuất khi có yêu cầu theo quy định. Trường hợp Giám đốc Sở đi vắng thì sẽ ủy quyền cho một Phó Giám đốc Sở tiếp công dân thay cho Giám đốc Sở. Niêm yết, công khai Quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân, kết quả tiếp công dân, kết quả giải quyết đơn thư trên Trang thông tin điện tử.

 

Theo đó, giao Chánh Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các Trưởng các phòng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở tham mưu tiếp nhận, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị. Năm 2018, các đơn thư được phân loại, xử lý, giải quyết đúng trình tự thủ tục theo quy định và hiện nay không có đơn thư tồn đọng.

 

Giao Chánh Văn phòng Sở phối hợp với Trưởng Ban thanh tra nhân dân hàng tuần kiểm tra hòm thư góp, nghiên cứu đề xuất giải quyết các ý kiến được gửi đến, báo cáo Lãnh đạo Sở để đề ra những biện pháp hợp lý nhằm tiếp thu, giải quyết các ý kiến góp ý.

- Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án, kế hoạch, dự án, chương trình công tác do Sở Công Thương chủ trì soạn thảo hoặc tổ chức thực hiện có liên quan đến sự phát triển của ngành Công Thương đều được thông báo công khai bằng văn bản, đăng tải trên Trang thông tin điện tử để người dân, doanh nghiệp biết, tham gia đóng góp ý kiến.

- Khi có công dân, tổ chức yêu cầu giải quyết công việc có liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Phòng, đơn vị nào thì Giám đốc Sở giao Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị đó chủ trì tham mưu Lãnh đạo Sở giải quyết theo quy định của pháp luật.

- CBCCVC thực thi công vụ đúng quy định của pháp luật; không có biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

- Sau khi được Lãnh đạo cơ quan tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. CBCCVC đã nhận thức được trách nhiệm của mình trong quan hệ giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan. Cụ thể: CBCCVC tiếp nhận tài liệu, giải quyết công việc của công dân, tổ chức tại trụ sở cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật thông tin về người tố cáo. Khi công dân, tổ chức có yêu cầu, CBCCVC giải quyết yêu cầu đó theo đúng thẩm quyền, có tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Những việc không thuộc thẩm quyền giải quyết, CBCCVC hướng dẫn tận tình chi tiết cho công dân, tổ chức biết đến nơi có thẩm quyền giải quyết. Đối với những việc thuộc thẩm quyền giải quyết, CBCCVC tích cực nghiên cứu văn bản, xử lý kịp thời, đầy đủ nội dung, đúng thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật, nội quy và quy chế của cơ quan, đơn vị.

- Hội cựu chiến binh, Công đoàn, Đoàn thanh niên Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với cơ quan trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày ngày 09/01/2015 của Chính phủ; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng bộ, chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh; đại diện các đoàn thể đã tham gia làm thành viên các phòng, ban thuộc Sở: Ban Chỉ đạo công tác cải cách hành chính; Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ; Ban chỉ đạo xây dựng cơ quan văn hóa; Ban chỉ đạo phòng chống TP&TNXH và thực hiện PTTDBVANTQ; Hội đồng thi đua – khen thưởng; Hội đồng xét nâng lương, …

Hiệu quả mang lại:

Các văn bản của Trung và địa phương về thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được Cấp ủy, Lãnh đạo Sở Công Thương quán triệt, triển khai đầy đủ đến đội ngũ CBCCVC. Sở Công Thương thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; đã phát huy được vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể quần chúng của cơ quan, đơn vị; thực hiện dân chủ trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

Tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị ổn định, yên tâm công tác, có nhận thức chính trị đúng đắn, nổ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, chế của cơ quan; tham gia tốt các đợt sinh hoạt chính trị do cơ quan, đoàn thể phát động; thực hiện nghĩa vụ của công chức, viên chức đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và trong thực thi công vụ đúng quy định.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 được tổ chức thành công, đúng trình tự, thủ tục theo quy định; các ý kiến góp ý, thảo luận tại Hội nghị đã được Lãnh đạo Sở tiếp thu, giải trình cụ thể, rõ ràng; Ban Thanh tra nhân dân báo cáo đầy đủ, cụ thể kết quả hoạt động trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020 đã được bầu gồm 03 đồng chí.

Qua đó, phát huy được quyền làm chủ của CBCCVC, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sách nhiễu nhân dân. Sở Công Thương hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2018; đặc biệt, hoàn thành tốt, có chất lượng, đúng tiến độ chương trình công tá trọng tâm được UBND tỉnh giao năm 2018; 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 29,1% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương đạt loại I; kết quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đạt loại xuất sắc; cơ quan đạt chuẩn văn hóa và an toàn về an ninh trật tự; nội bộ đoàn kết; các tổ chức đoàn thể của cơ quan đạt vững mạnh.

Nhìn chung, thời gian qua CBCCVC của Sở Công Thương không có hành vi quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, gây khó khăn, phiền hà, sánh nhiễu trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công thương. Đặc biệt, kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, các khó khăn, vướng mắc phát sinh đã được khắc phục kịp thời để thực hiện giải quyết TTHC bảo đảm thông suốt, đạt được những kết quả như mong muốn của nhân dân.

Để có những thành tích nêu trên đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Sở Công Thương, các phòng, đơn vị thuộc Sở và toàn thể CBCCVC của cơ quan, đơn vị; sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành, địa phương; sự đồng tình, ủng hộ của người dân và doanh nghiệp.

 

 

Bài học kinh nghiệm thực tiễn:

Một là, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai đến CBCCVC nội dung thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ và các văn bản khác có liên quan về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị.

Ba là, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của CBCCVC về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Công Thương;

Bốn là, thường xuyên công khai những việc để CBCCVC biết, tham gia ý kiến, kiểm tra, giám sát; duy trì việc thực hiện dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức, hoạt động đoàn thể theo quy định của pháp luật.

Năm là, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chế độ báo cáo định kỳ về việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại các đơn vị trực thuộc Sở./.

Nguyễn Văn Mỹ

 


Số lượt người xem: 4Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
  • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
  • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng