Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
7
7
9
0
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
5
Cải cách hành chínhThứ 3, Ngày 04/12/2018, 15:40

Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước năm 2019 của tỉnh Đắk Nông

Triển khai thực hiện Luật Công nghệ thông tin số năm 2006; Luật An toàn thông tin mạng năm 2015; Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 và các văn bản khác có liên quan về ứng dụng CNTT. UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến 2025”; Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông và đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã đã bám sát các văn bản nêu trên, tích cực triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước; đến nay, đạt được kết quả như sau:

          - Về ứng dụng CNTT để công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến: 100 % thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị được công khai trên hệ thống cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước qua việc liên kết với Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông của tỉnh (http://motcua.daknong.gov.vn) để bảo đảm hoạt động cung cấp thông tin, kết quả về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa điện tử liên thông.

19/19 Sở, Ban, ngành; 08/08 UBND các huyện, thị xã và 71/71 xã, phường, thị trấn đã triển khai Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một Cửa điện tử liên thông tại địa chỉ http://motcua.daknong.gov.vn được tích hợp toàn tỉnh trên cùng một hệ thống; trong đó:

+ Có 5.265 (100%) thủ tục hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn tỉnh đã được cung cấp trực tuyến mức độ 2 và thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế Một cửa điện tử liên thông.

+ Có 946 thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, chiếm tỷ lệ 17,96%.

          + Có 46 thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận trực tuyến mức độ 4,  chiếm tỷ lệ 0,87%.

 

- Về ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ

+ Hệ thống Quản lý văn bản (http://qlvb.daknong.gov.vn) và Thư điện tử công vụ (http://mail.daknong.gov.vn)  được triển khai tập trung từ cấp tỉnh cấp xã phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin.

+ Hơn 75% văn bản điện tử trong công tác hành chính hằng ngày từ UBND tỉnh đến cấp xã được chuyển trên môi trường mạng, trong đó khoảng 15% chuyển song song văn bản điện tử và văn bản giấy, thay thế đáng kể về văn bản giấy, rút ngắn thời gian xử lý văn bản. UBND tỉnh có nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành quyết liệt việc sử dụng văn bản điện tử trong sử lý công việc hằng ngày trên môi trường mạng.

+ Đã cấp hơn 1.600 chứng thư số và chữ ký số cho các cơ quan, tổ chức, các đơn vị sự nghiệp công lập (cả sự nghiệp y tế và giáo dục), cán bộ lãnh đạo, quản lý, kế toán trưởng từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn.

+ Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đã được triển khai, xây dựng với 09 điểm cầu phục vụ các cuộc họp trực tuyến giữa UBND tỉnh với Trung ương, UBND tỉnh với UBND cấp huyện.

 

- Về hạ tầng kỹ thuật và nhân lực

+ Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đã được đầu tư từ năm 2011 vận hành tập trung Cổng/trang thông tin điện tử, Thư điện tử công vụ, Thư viện điện tử tỉnh,...

+ 100% Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện có Trang thông tin điện tử, góp phần cung cấp thông tin theo quy định phục vụ người dân và doanh nghiệp.

+ Khoảng 90% cán bộ, công chức của cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã được trang bị máy tính cho công việc và kết nối Internet băng thông rộng. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh đã được triển khai đến tất cả các cơ quan.

+ Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đã được triển khai 09 điểm cầu tại UBND tỉnh tới UBND các huyện, thị xã.

+ Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã bố trí công chức phụ trách CNTT.

- Bên cạnh những mặt đạt được, tuy nhiên vẫn còn có những vướng mắc, tồn tại và nguyên nhân:

+ Hạ tầng CNTT của tỉnh nhìn chung còn hạn chế, chưa được đầu tư nâng cấp để đáp ứng yêu cầu về triển khai ứng dụng. Hệ thống bảo mật cho Trung tâm dữ liệu và đa số mạng nội bộ các cơ quan, đơn vị đầu tư còn nhiều hạn chế và tiềm ẩn nguy cơ về mặt an toàn thông tin. Đa số các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã chưa được đầu tư các thiết bị bảo mật thiết yếu và thiết bị lưu trữ dữ liệu dự phòng.

+ Chưa có sự lồng ghép các dự án ứng dụng với các chương trình dự án xây dựng của các ngành khác. Do đó, chưa huy động được nguồn lực của các ngành khác cho công tác ứng dụng CNTT.

+ Chưa có cơ chế hỗ trợ, ưu đãi cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin nên rất khó khăn trong việc tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong cơ quan nhà nước tại tỉnh

+ Chưa triển khai xây dựng và phát triển công nghiệp CNTT, chưa có cơ chế chính sách để thu hút đầu tư trong lĩnh vực CNTT nhằm tạo việc làm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

+ Đầu tư phần cứng, phần mềm chưa đồng bộ, chưa chú trọng về kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin.

+ Người dân chưa có thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

 Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 627/KH-UBND ngày 28/11/2018 về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2019

Mục tiêu của Kế hoạch là đẩy mạnh ứng dụng CNTT gắn với quá trình cải cách hành chính, tăng cường sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử, lưu trữ điện tử; đồng thời, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng hiệu quả để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước của tỉnh, góp phần nâng cao tính công khai minh bạch, thông tin quản lý của tỉnh nhằm cải thiện các chỉ số: Chính quyền điện tử, mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính của tỉnh. Tăng cường tiếp nhận, xử lý hồ sơ điện tử trên môi trường mạng, phấn đấu 30% hồ sơ được xử lý dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 10% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Trao đổi 100% văn bản điện tử và sử dụng chứng thư số, chữ ký số giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh theo quy định (văn bản không mật) qua Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (iOffice) của tỉnh. Trên 70% cơ quan, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin để giảm số giờ thực hiện thủ tục Bảo hiểm xã hội. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Cung cấp thông tin kịp thời, thường xuyên, đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã theo quy định tại Điều 28, Luật công nghệ thông tin; Nghị định số 43/201l/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về tính minh bạch thông tin. Triển khai các biện pháp an toàn thông tin Trung tâm dữ liệu, các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo đảm hoạt động ổn định, bảo mật, an toàn thông tin.

Theo đó, có 05 nội dung cơ bản về ứng dụng CNTT trong năm 2019 mà kế hoạch đề ra đó là:

 

- Về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin:

+ Thuê dịch vụ Trung tâm dữ liệu để triển khai Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông.

+ Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông (LGSP), bao gồm các thành phần trục kết nối, liên thông cấp tỉnh; Hệ thống quản lý quy trình nghiệp vụ; Trục xác thực hệ thống tài khoản trong tỉnh, sẵn sàng tích hợp với quốc gia; Hệ thống dịch vụ dữ liệu, sẵn sàng kết nối, chia sẻ đến các cơ sở dữ liệu dùng chung hoặc có nhu cầu chia sẻ, tích hợp; Hệ thống quả trị giao diện lập trình ứng dụng (API), hỗ trợ tìm kiếm API; Hệ thống quản trị ứng dụng; Hệ thống giám sát quy trình xử lý nghiệp vụ; Hệ thống bảng điều khiển ứng dụng, hiển thị tổng hợp báo cáo, dữ liệu, ... để kết nối liên thông, chia sẻ, tích hợp dữ liệu các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương.

+ Nâng cấp, đầu tư mua sắm phấn đấu 100% cán bộ công chức, viên chức cần thiết có máy tính để làm việc, ưu tiên đầu tư cấp xã. Rà soát, mua sắm máy quét (scan) tự động hai mặt, máy chụp (khổ A3) để số hóa tài liệu, hồ sơ, văn bản, xử lý văn bản, hồ sơ điện tử tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa, văn thư cơ quan, đơn vị.

+ Duy trì hoạt động Trung tâm tích hợp dữ liệu hoạt động ổn định, bảo đảm thông suốt.

+ Tăng dung lượng thuê bao đường truyền số liệu chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) và đường truyền Internet bảo đảm hoạt động ổn định, tốc độ nhanh.

 

- Về ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước:

+ Triển khai dự án Chính quyền điện tử theo Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông phiên bản 1.0.

 

+ Tiếp tục thực hiện tốt Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành 03 cấp (từ cấp tỉnh đến cấp xã), nhất là đối với cấp xã để bảo đảm 100% văn bản được trao đổi, cung cấp hoàn toàn trên môi trường mạng theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về việc sử dụng văn bản và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và triển khai kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia bảo đảm theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử với các Bộ, ngành Trung ương.

+ Nâng cấp hoàn thiện Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh bảo đảm cán bộ, công chức, viên chức có địa chỉ thư điện tử công vụ để trao đổi thông tin trên môi trường mạng ổn định, bảo đảm an toàn thông tin mạng, sử dụng tài khoản người sử dụng (cán bộ) xác thực cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác có liên quan.

+ Mở rộng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 (gọi là ISO điện tử) vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

- Về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp:

+ Cung cấp thông tin kịp thời, thường xuyên và đầy đủ trên Cổng thông tin điện tỉnh và các Trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện thị theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-Cpngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và các thông tin khác nhằm nâng cao tính minh bạch, tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

+ Xây dựng chức năng hỗ trợ người khuyết tật theo tiêu chuẩn WCAG phiên bản 1.0 được quy định tại Thông tư số 28/2009/TT-BTTTT ngày 14/9/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

+ Triển khai Hệ thống một cửa điện tử đến cơ quan hành chính nhà nước các cấp (21 Sở, Ban, ngành, UBND 08 huyện, thị xã và UBND 71 xã, phường, thị trấn) Hệ thống một cửa điện tử liên thông, thông suốt theo chiều ngang (giữa Trung tâm hành chính công tỉnh với các Sở, Ban, ngành) và theo chiều dọc liên thông 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) xử lý hồ sơ điện tử qua mạng tại các bộ phận Một cửa điện tử các cơ quan hành chính nhà nước và Trung tâm hành chính công tỉnh phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh. Đồng thời, tích hợp với Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 theo lộ trình của Thủ tướng Chính phủ.

+ Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền cho các tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế điện tử, nộp thuế được thực hiện trên môi trường mạng.

+ Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyên ngành

+ Triển khai và hoàn thiện việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trên địa bàn tỉnh kết nối trục liên thông, nền tảng chia sẻ, tích hợp Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông (LGSP).

 

+ Cập nhật thường xuyên, đầy đủ thông tin các Hệ thống thông tin, cơ sơ dữ liệu chuyên ngành để khai thác, sử dụng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã.

 

- Về phát triển nguồn nhân lực:

+ Rà soát bố trí cán bộ chuyên trách CNTT theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh về quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông.

+ Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức chuyên trách CNTT của tỉnh chuyên sâu về kỹ năng an toàn thông tin theo lộ trình Chương trình phát triển nguồn nhân lực CNTT tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 theo Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh.

 

+ Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn khai thác các ứng dụng CNTT của tỉnh cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp nhằm sử dụng một cách có hiệu quả, nhất là tăng số lượng hồ sơ tiếp nhận và xử lý qua Hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

 

- Về an toàn thông tin mạng:

+ Rà soát, mua sắm bổ sung các thiết bị chuyển mạch (Switch), thiết bị lưu trữ dự phòng (thiết bị lưu trữ ngoài qua mạng) có tính năng bảo mật để cấu hình, thiết lập chính sách bảo mật kết nối mạng. Kiểm tra, đánh giá về an toàn thông tin đối với các thiết bị có kết nối Internet (như camera giám sát, router, modem DSL...) trước khi đưa vào sử dụng; thiết lập cấu hình an toàn thông tin phù hợp với quy định, không sử dụng cấu hình mặc định của các thiết bị.

+ Tổ chức rà quét lỗ hổng bảo mật Website của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, triển khai phần mềm phòng chống mã độc cho các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại.

 

Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, UBND tỉnh có bố trí kinh phí thực hiện và phân công cụ thể trách nhiệm các ngành, đồng thời yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã phải làm tốt một số giải pháp sau:

 

Một là, giải pháp môi trường chính sách

- Xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ chuyên trách CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh.

- Xây dựng quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, lưu trữ cơ sở dữ liệu dùng chung trong cơ quan nhà nước tỉnh.

- Xây dựng, triển khai phân loại về cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống CNTT của cơ quan nhà nước nhằm bảo đảm về đầu tư, thực hiện tốt các quy định về an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước.

- Tạo điều kiện thuận lợi, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, tập đoàn CNTT lớn cùng tham gia, triển khai các ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Gắn kết vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính cấp tỉnh, cấp huyện đối với nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động hành chính của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, ngành về ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành công việc hằng ngày.

 

Hai là, giải pháp về tài chính

- Ưu tiên nguồn kinh phí đầu tư của tỉnh để triển khai dự án Chính quyền điện tử của tỉnh sau khi Dự án được phê duyệt.

- Tranh thủ ngân sách Trung ương hỗ trợ để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020.

- Thực hiện lồng ghép các nội dung về ứng dụng, phát triển CNTT trong các chương trình cải cách hành chính của tỉnh và các dự án, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực để nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Ưu tiên nguồn kinh phí sự nghiệp của tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp khai thác sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh, triển khai ISO điện tử, đánh giá cấp độ an toàn thông tin, triển khai giải pháp phần mềm phòng chống mã độc, virus, ....

- Các cơ quan, đơn vị chủ động về ngân sách cho việc mua sắm trang thiết bị tin học, máy tính, thiết bị mạng nhằm bảo đảm điều kiện tối thiểu cho ứng dụng CNTT của từng cơ quan, đơn vị mình.

 

Ba là, giải pháp gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin trong hệ thống các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Triển khai thực hiện tốt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh trong cơ quan nhà nước tỉnh bảo đảm tính liên thông, chia sẻ, tích hợp dữ liệu.

 

- Triển khai có hiệu quả Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020;

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, chuẩn hóa quy trình, thủ tục hành chính gắn với việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 và ISO điện tử

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước để có những giải pháp thúc đẩy kịp thời.

 

Bốn là, nâng cao nhận thức, đào tạo nguồn nhân lực

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau như: Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, đăng tải trên Cổng/trang thông tin điện tử, báo, đài phát thanh - truyền hình trong tỉnh, sổ tay hướng dẫn, ...

- Tăng cường đào tạo kỹ năng về ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, nhất là kiến thức về an toàn thông tin mạng; tăng cường đào tạo và truyền thông về sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp.

 

Năm là, bảo đảm an toàn thông tin mạng

- Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và toàn thể đội ngũ cán bộ cơ quan nhà nước bằng nhiều hình thức khác nhau.

- Xây dựng triển khai ứng dụng CNTT gắn liền với đảm bảo an toàn thông tin. 

Nguyễn Văn MỹSố lượt người xem: 10Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
  • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
  • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng