Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 Lãnh đạo Sở

 

 

LÃNH ĐẠO SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐẮK NÔNG

 

 

  ông Bùi Huy Thành.png

  Ông Bùi Huy Thành

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở

 

Họ và tên: BÙI HUY THÀNH

Sinh ngày:16/12/1972

Quê quán: xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: kinh

Tôn giáo: không

Số điện thoại: 02613 544 320

Email: thanhbh.sct@daknong.gov.vn.

 

- Phụ trách chung, chỉ đạo toàn bộ mọi hoạt động của cơ quan theo chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về mọi hoạt động của cơ quan trong lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

+ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án đầu tư phát triển ngành Công Thương trên địa bàn tinh;

+ Quản lý nhà nước về thương mại; Xúc tiến thương mại;

+ Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ;

+ Tài chính của cơ quan;

+ An ninh, trật tự, quốc phòng; thanh niên; dân chủ cơ sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng;

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác của các phòng, đơn vị: Kế hoạch – Tài chính - Tổng hợp; Quản lý thương mại và Văn phòng Sở.

- Chỉ đạo, điều hành công việc đã phân công cho các Phó giám đốc khi cần thiết.

 

 

 

 Ông Ngô Thế Tùng.jpg

Ông Ngô Thế Tùng - Phó giám đốc Sở

 

Họ và tên: NGÔ THẾ TÙNG

Sinh ngày:03/08/1959

Quê quán: xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Dân tộc: kinh

Tôn giáo: không

Số điện thoại: 02613 544 324

Email: tungnt.sct@daknong.gov.vn.

 

 

- Làm nhiệm vụ Phó giám đốc Thường trực, thay mặt Giám đốc chỉ đạo, điều
hành chung mọi hoạt động của cơ quan khi Giám đốc đi vắng hoặc ủy quyền.

- Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành xử lý công việc các lĩnh vực:

+ Quản lý Nhà nước về Điện năng;

+ Quản lý nhà nước về Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp;

+ Quản lý nhà nước về Khuyển công;

- Trực tiếp, chỉ đạo, điều hành công tác các phòng, đơn vị: Quản lý Năng
lượng; Quản lý công nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao hoặc ủy quyền.

 

 

 

 PGĐ Độ.jpg

Ông Phạm Tường Độ - Phó giám đốc Sở

 

Họ và tên: PHẠM TƯỜNG ĐỘ

Sinh ngày:05/4/1961

Quê quán: xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: kinh

Tôn giáo: không

Email: dopt.sct@daknong.gov.vn.

 

 

- Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành xừ lý công việc các lĩnh vực:

+ Công tác quản lý Nhà nước về ứng dụng, chuyên giao khoa học - công nghệ - kỹ thuật trong lĩnh vực ngành;

+ Công tác Quản lý nhà nước về an toàn (bao gồm: An toàn trong khai thác mỏ, chế biến khoáng sản; an toàn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; an toàn máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc quản lý của ngành công thương; an toàn thực phẩm; an toàn điện...);

+ Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

+ Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngành;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác của các phòng, đơn vị: Kỹ thuật an toàn- Môi trường; Thanh tra; Trung tâm Khuyến công & tư vấn phát triển công nghiệp; Trung tâm Xúc tiến thương mại.

- Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác khi Giám đốc giao hoặc ủy quyền.

 

 

 PGĐ Sơn.png

Ông Nguyễn Tiến Sơn - Phó giám đốc Sở


Họ và tên: NGUYỄN TIẾN SƠN

Sinh ngày:26/6/1969

Quê quán: xã Thạch Thống, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tỉnh

Dân tộc: kinh

Tôn giáo: không

Email: sonnt.sct@daknong.gov.vn.

 

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành tại đơn vị Chi cục Quản lý thị trường theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác khi Giám đốc giao hoặc ủy quyền.

Phó giám đốc, theo lĩnh vực được Giám đốc phân công, ủy quyền chủ động chỉ đạo, xử lý, giải quyết công việc theo chức trách nhiệm vụ được giao; điều hànhtoàn bộ hoạt động của cơ quan khi Giám đốc và Phó giám đốc đi công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực được phân công, ủy quyền; đồng thời có trách nhiệm báo cáo Giám đốc biết trong phiên họp giao ban định kỳ về kết quả công tác được phân công, ủy quyền. Đối với những vấn đề khẩn cấp, có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều người thì phải báo cáo kịp thời cho Giám đốc để được sự chỉ đạo và thực hiện.